เอกสารวิชาการสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และการเตรียมการด้านวิชาการของสำนักวิชาการ

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ จัดโดย คณะทำงานสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมกานต์มณี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Event Date
2017-06-30; 2017-08-04
Year
2017
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. คณะทำงานเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมการด้านวิชาการสาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่