รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 8 (The 8th International Seminar for Parliamentary Research Services)

รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 8 (The 8th International Seminar for Parliamentary Research Services) ระหว่างวันที่ 7–11 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภา (The National Assembly Research Service: NARS) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

Participants
  1. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  2. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
Event Date
2017-11-07 to 2017-11-11
Year
2017
Source of Knowledge
From ISPRS Conference
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา