ร่วมตอบแบบสอบถาม การปรับตัวของบรรณารักษ์หอสมุดรัฐสภาในยุคดิจิทัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง การปรับตัวของบรรณารักษ์หอสมุดรัฐสภาในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ด้วยการคลิกไอคอนด้านล่าง

 

 

 

 

ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และจะนำผลตอบรับที่ได้มาดำเนินการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

English