Extraordinary session

Extraordinary session

สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา (Extraordinary session) หมายถึง การเปิดให้มีการประชุมสภานอกสมัยประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และจะไม่มีการกำหนดวันปิดสมัยประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมก็ถือเป็นการปิดสมัยประชุมวิสามัญนั้น

Vocab in other language(s):
สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา
Keywords:
สมัยประชุมวิสามัญ
Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Date: