Ordinary session

Ordinary session

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา (Ordinary session) 
หมายถึง การประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ในหนึ่งปีมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย สมัยละ 120 วัน สมัยแรกเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเปิดประชุมเป็นครั้งแรก ส่วนสมัยที่สองรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และให้ถือเป็นวันเปิดสมัยประชุมสมัยที่สองของปีตลอดไปจนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นอายุหรือครบวาระ

Vocab in other language(s):
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
Keywords:
สมัยประชุม
ประชุมสามัญประจำปี
Ordinary session
Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ