ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงนโยบาย (Public Policy Forum) ภายใต้กิจกรรมงานนิทรรศการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงนโยบาย (Public Policy Forum) ภายใต้กิจกรรมงานนิทรรศการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ในวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 65 จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้  

(1) "พิเคราะห์ พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 จากสถานการณ์โควิด 19 – ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปรับปรุง" เวลา 9.00-12.00 น.

(2) “สถานะสุขภาพคนไทยจากปัญหามลพิษทางอากาศ ความท้าทายใหม่ของต้นทุนการพัฒนาระยะยาว” เวลา 13.30-16.30 น.

🎬 ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านทาง "Facebook Live หอสมุดรัฐสภา"

โปสเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงนโยบาย (Public Policy Forum) ภายใต้กิจกรรมงานนิทรรศการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565