HeinOnline

Subscribed databases

User: nalt  /  Password: library@2020

HeinOnline Package ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ กฎหมาย และเอกสารของรัฐบาล รวมถึงผลงานจากความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านกฎหมาย ประวัติศาสตร์ บันทึกรัฐสภาทั้งหมด ทะเบียนกลาง และประมวลกฎหมายรัฐบาลกลาง ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล

  1. HeinOnline Legal Classic ครอบคลุมชิ้นงานกว่า 13,000 รายการ จากผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์กฎหมาย
  2. HeinOnline US Congressional Documents ประกอบด้วยบันทึกการประชุมสภาทั้งฉบับสมบูรณ์ และฉบับรายวัน ย้อนหลังถึงปี 1980 และมีหนังสือที่เป็นต้นฉบับ
  3. HeinOnline Federal Register ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1936 จาก Federal Register
  4. HeinOnline Code of Federal Regulations ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระเบียบ/กฎหมายทั่วไปที่เผยแพร่ใน Federal Register โดยครอบคลุมย้อนหลังตั้งแต่ปี 1938
  5. HeinOnline World Constitutions Illustrated ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารัฐธรรมนูญและการเมืองของทุกประเทศทั่วโลก รวมทุกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของทุกประเทศ ทั้งในรูปแบบภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ