Open Access Database

 • Academic and Legal Database of the Thai Parliament

  ฐานข้อมูลกลางที่ได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านกระบวนการนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในรูปแบบดิจิทัล เริ่มตั้งแต่การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจนถึงประกาศใช้เป็นกฎหมาย ในส่วนข้อมูลวิชาการและกฎหมายนำเสนอประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ บุคคลในวงงานรัฐสภา ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป

 • Directory of Open Access Books

  The Directory of Open Access Books (DOAB) is a discovery service for Open Access monographs. DOAB provides a searchable index to peer-reviewed monographs and edited volumes published under an Open Access business model, with links to the full texts of the publications at the publisher’s website or repository.

 • Social Development and Human Security Law

  ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ กฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายผู้สูงอายุ

 • Chalermprakiat Academic Resource Center of the Court of Justice

  Laws, regulations and rules used in the operation of the Court of Justice.

 • Law Datacenter: The Secretariat of the Senate

  ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมาย อันเปรียบเสมือนที่ปรึกษาด้านกฎหมายของวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสำหรับสมาชิกวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 • ASEAN Legal Database

  ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียนนี้ ได้ถูกรวบรวมไว้และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมาย สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนได้

 • King Prajadhipok's Institute Repository

  ฐานข้อมูลสารานุกรมสรุปหัวข้อการเมืองการปกครองของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในขณะนี้ มี 3,511 บทความ

 • Law Library: The Council of State

  ห้องสมุดกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย คำแปลกฎหมาย (Translation of Law) Thai Code Annotated งานวิจัย บทความทางกฎหมาย ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย กฎหมายสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย และกฎหมายสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

 • Canadian Legal Information Institute (CanLII)

  CanLII is a non-profit organization that has been engaged by the law societies of Canada that are members of the Federation of Law Societies of Canada to establish, operate, maintain and provide to the law societies a website dedicated to providing continuous access to a virtual library of Canadian legal information. CanLII's goal is to make Canadian law accessible on the Internet. The present website (http://canlii.org/) provides access to court judgments, tribunal decisions, statutes and regulations from all Canadian jurisdictions.

 • The Asian Legal Information Institute (AsianLII)

  Free access & non-profit The Asian Legal Information Institute (AsianLII - www.asianlii.org) is a non-profit and free access website for legal information from all 27 countries and territories in Asia located from Japan in the east to Pakistan in the west, and from Mongolia in the north to Timor Leste in the south. Access to AsianLII is free. AsianLII was launched for free public access on 8 December 2006 in Sydney. Launches in a number of Asian countries will take place, beginning with the Philippines in January 2007.

 • World Legal Information Institute

  WolrdLII is a collaborative project of the following Legel Information Institutes. Free, independent and non-profit access to worldwide law . Over 800 full text Databases from over 120 countries on all continents. They can be searched together, separately, by jurisdiction, or as individual databases. They include many hundreds of thousands of cases and pieces of legislation, plus treaties, law journals, law reform reports and other content. Almost all of the databases come from other Legal Information Institutes in the Free Access to Law Movement.

 • Legal Information Institute: Cornell Law School

  Legal Information Institute: Open access to law since 1992 .We are a not-for-profit group that believes everyone should be able to read and understand the laws that govern them, without cost.

 • Justia

  Justia provides free case law, codes, regulations and legal information for lawyers, business, students and consumers world wide.

 • FindLaw

  FindLaw, a part of Thomson Reuters, is a pioneer and innovator in marketing solutions for law firms, online legal information and services for lawyers, businesses, and individuals.Today, FindLaw.com remains the most popular site for free legal information on the Internet with more than eight million visitors each month and the largest online lawyer directory available.

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)

  DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. DOAJ is independent. All funding is via donations, 40% of which comes from sponsors and 60% from members and publisher members. All DOAJ services are free of charge including being indexed in DOAJ. All data is freely available.

  DOAJ operates an education and outreach program across the globe, focussing on improving the quality of applications submitted.

 • Kasikorn Research

  ฐานข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กําลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ

  บริการ K-EconAnalysis

  • CLMV INDEX
  • KR-ECI
  • เกษตรกรรม
  • เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศ
  • เศรษฐกิจมหภาค
  • การคลังไทย
  • การค้า
  • การท่องเที่ยว
  • การลงทุน
  • ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย
  • ธุรกิจบริการ
  • พลังงาน
  • ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์
  • อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
  • อุตสาหกรรม
  • อื่นๆ ประกอบด้วย Archive K-Econ Reference, AEC Data, Economic Indicators, KR Daily Update และ ดัชนีราคาข้าว

  หมายเหตุ: สามารถสมัครสมาชิกด้วยตนเอง เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล