Subscribed Database

 • HeinOnline

  User: nalt  /  Password: library@2020

  HeinOnline Package ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ กฎหมาย และเอกสารของรัฐบาล รวมถึงผลงานจากความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านกฎหมาย ประวัติศาสตร์ บันทึกรัฐสภาทั้งหมด ทะเบียนกลาง และประมวลกฎหมายรัฐบาลกลาง ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล

  1. HeinOnline Legal Classic ครอบคลุมชิ้นงานกว่า 13,000 รายการ จากผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์กฎหมาย
  2. HeinOnline US Congressional Documents ประกอบด้วยบันทึกการประชุมสภาทั้งฉบับสมบูรณ์ และฉบับรายวัน ย้อนหลังถึงปี 1980 และมีหนังสือที่เป็นต้นฉบับ
  3. HeinOnline Federal Register ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1936 จาก Federal Register
  4. HeinOnline Code of Federal Regulations ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระเบียบ/กฎหมายทั่วไปที่เผยแพร่ใน Federal Register โดยครอบคลุมย้อนหลังตั้งแต่ปี 1938
  5. HeinOnline World Constitutions Illustrated ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารัฐธรรมนูญและการเมืองของทุกประเทศทั่วโลก รวมทุกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของทุกประเทศ ทั้งในรูปแบบภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ
 • eBook Academic Collection

  User: nalt  /  Password: library@2020

  eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาทางการศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัย ประกอบด้วยหนังสือกว่า 180,000 เล่ม จาก

  1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Oxford University Press, MIT Press, Stat University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, McGill-Queen's University Press, Harvard University Press และอีกมากมาย
  2. สำนักพิมพ์วารสารวิชาการ เช่น Elsevier, Ashgate Publishing, Taylor & Francis, Sage Publications and John Wiley & Sons.

  เนื้อหาครอบคลุมถึง

  • ศิลปะ
  • ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • การศึกษา
  • ศิลปะภาษา
  • วรรณคดีวิจารณ์
  • การแพทย์
  • ศิลปะการแสดง
  • ปรัชญา
  • บทกวี
  • รัฐศาสตร์
  • ศาสนา
  • สังคมศาสตร์
  • เทคโนโลยีและวิศวกรรม
  • อื่น ๆ 
 • Academic Search Ultimate

  User: nalt   /  Password: library@2020

  Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วย จำนวนวารสารฉบับเต็มและนิตยสารมากกว่า 9,017 ชื่อเรื่อง ที่ได้รับการรีวิว ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่

  • มานุษยวิทยา
  • ดาราศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
  • ภูมิศาสตร์
  • กฎหมาย
  • วัสดุศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • ดนตรี
  • เภสัชศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • จิตวิทยา
  • ศาสนาและปรัชญา
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • สตรีศึกษา
  • สัตววิทยา และ
  • สาขาอื่น ๆ

  นอกจากนั้น Academic Search Ultimate ยังมีการรวบรวมข่าวในส่วนภูมิภาค โดยการนำเนื้อหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ทั่วโลก

 • 2ebook Digital Library

  ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง

 • ProQuest Dissertations & Theses A&I

  ProQuest Dissertations & Theses A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียเอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน

  • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1861
  • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980
  • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี 1988
  • ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของ วิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่อง ที่มีให้บริการ
  • ทุกๆ ปี จะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 60,000 ชื่อเรื่อง และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เพิ่มขึ้น 12,000 ชื่อเรื่อง

  หมายเหตุ: ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา

 • WestLaw International

  ใช้บริการนอกเครือข่ายรัฐสภาติดต่อ lirt@parliament.go.th

  Westlaw International เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย ข่าว ข้อมูลทางธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และจากสํานักพิมพ์ชั้นนําทางด้านกฎหมาย อาทิเช่น 

  • Sweet & Maxwell
  • ELLIS Publication
  • Thomson West
  • Lawbook Co and Carswell

  หมายเหตุ: ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา

 • Lexis Advance

  Lexis Advance ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่สามารถสืบค้นได้ทั้ง Lexis และ Nexis ด้วยการค้นที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ประกอบด้วยข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย ตัวบทกฎหมายต่างๆ คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ของประเทศต่างๆ ด้านกฎหมายและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 1980 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศในแถบยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เป็นต้น ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น และส่วนของ Nexis รวบรวมข่าวสาร แหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม

  • ข่าว (News)
  • วารสารชั้นนำ (Core Journals)
  • ประวัติข้อมูลบริษัท (Company Profiles)
  • Country Reports
  • กฎหมายแบ่งตามหัวข้อ

  รวบรวมเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 30,000 รายชื่อ บทความมากกว่า 2.8 ล้านระเบียน ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1980 และเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1990- ปัจจุบัน ในสาขา Accounting, Tax & Financial, Computers & Communications, Banking และ Science & Technology

  หมายเหตุ: ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา