แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง บทบาท หน้าที่ การดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
No. of Pages
140
ISBN
978-974-9614-46-4
Year
2550
Research Types
Research by the Secretariat of the House of Representatives