การประมวลบทสัมภาษณ์นักวิจัยสาขาวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของรัฐสภา

The codifying of researchers's interview in various fields for developing of parliamentary research
Author
ปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากรชำนาญการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
No. of Pages
39
Year
2012
Research Types
Research by the Bureau of Academic Services

การจัดทำประมวลบทสัมภาษณ์นักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของรัฐสภา เป็นการสรุปแนวความคิดและทัศนะคติของนักวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อวงงานรัฐสภา สามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยจากการรวบรวมข้อมูลในบทสัมภาษณ์นักวิจัยซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากสาขาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา จากการนำข้อมูลในเอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ในคอลัมน์ “พบปะนักวิจัย” ซึ่งกลุ่ม
งานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ ได้จัดทำขึ้นและเผยแพร่ประจำเป็นรายเดือน โดยรวบรวมบทสัมภาษณ์นักวิจัยในคอลัมน์ดังกล่าวตั้งแต่แรกเริ่มคือเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น ๔๔ ราย นำมารวบรวมและทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งในด้านวิทยาการวิจัยและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำผลวิเคราะห์จากการประมวลบทสัมภาษณ์นักวิจัยดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางกำหนดทิศทางการพัฒนางานด้านวิชาการ หรือแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตต่อไป