รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายและการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีด้านบริการในสาขาวิศวกรรมภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service-AFAS) และระบบการค้าโลกใหม่ : โอกาสและผลกระทบ

ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)
Author
ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์ และคณะ
No. of Pages
212
Year
2560
Research Types
Research by Institutes & Independent scholars
Sponsorship:
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559