Meeting and Seminar

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง CPTPP : โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย

English
Start date
End date
Event type
ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสถาบันนิติบัญญัติ เรื่อง "CPTPP : โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย"

กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา วิทยากร นักวิจัย ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บุคคลในวงงานรัฐสภา สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จัดโดย : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563   เวลา 08.30-16.00 นาฬิกา


การสัมมนาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลวิชาการ กรณี CPTPP ไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของสมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านวิชาการ กรณี CPTPP ในประเด็นปัญหาสาธารณะสำคัญของประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัย สกสว. สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานวิจัย ของประเทศ


กำหนดการ

08.30-9.30

ลงทะเบียน

รับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่าน Research Cafe โดย สกสว.

การแนะนำคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (LIRT) โดย สำนักวิชาการ

 
09.30-10.00

พิธีเปิดการเสวนา

กล่าวต้อนรับ โดย ศ.ดร. ไพศาล กิตติศุภกร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

กล่าวรายงาน โดย นายมาณิช อินทฉิม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กล่าวเปิดการเสวนา โดย นายคุณวุฒิ ตันตระะกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 
10.00-11.45

บรรยายและเสวนาเรื่อง "CPTPP : โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย"

1. สถานะและความคืบหน้าของการเจรจา

นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

 

2. โอกาสและความท้าทายในภาคเกษตร

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี

  3. โอกาสและความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.45-12.00 ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพิ่มเติม  
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.45 บรรยายและเสวนาเรื่อง "CPTPP กับความท้าทายด้านพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศ"

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ผศ.ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.45-15.30 ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพิ่มเติม  

15.30-16.00

สรุปและปิดการเสวนา  

ดำเนินการเสวนา : ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก

Year
2020

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม Green Office & Green Library ของสำนักวิชาการ

English
Start date
End date
Event type
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม Green Office & Green Library ของสำนักวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรกลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

จัดโดย : สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 24 และวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563   เวลา 8.30-16.30 นาฬิกา


กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

9.00-10.30 การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สู่การเป็นองค์กรสีเขียวที่ยั่งยืน

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

10.30-12.00 การอภิปราย เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดและสำนักงานสีเขียว

คุณพัชรา หาญเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

คุณนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

13.00-16.30 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีปฏิบัติเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสีเขียว

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

คุณนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ

คุณลมัย ประคอนสี หัวหน้าแผนกเทคนิค 

คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ  หัวหน้าแผนกพัฒนา

คุณพัชรา หาญเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

9.00-12.00 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Green Office จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ดร.พรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คุณศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

คุณงามนิจ อนุศาสนี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

13.00-14.30 การบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดสีเขียวคือใคร อะไร และทำอย่างไร

คุณกำไล ลิ่มสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

14.30-16.00

การบรรยาย เรื่อง การจัดการห้องสมุดสีเขียวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วีดิทัศน์ สำนักหอสมุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ

คุณทวีศักดิ์ แก้วบุรี บรรณารักษ์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

** แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ (กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ)

 

Files
Attachment Size
เอกสารโครงการ 83.78 KB
กำหนดการ 64.38 KB
เอกสารบรรยาย เรื่อง การพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สู่การเป็นองค์กรสีเขียวที่ยั่งยืน 3.82 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 920.42 KB
เอกสารบรรยาย เรื่อง สำนักงานสีเขียว (Green Office) 5.87 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2.19 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง การใช้ทรัพยากรและพลังงาน และการจัดการสภาพแวดล้อม 4.29 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง การจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 430.86 KB
เอกสารบรรยาย เรื่อง การประชาสัมพันธ์และการอบรมให้ความรู้ 4.1 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง การจัดการของเสีย 3.57 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 6.5 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office 16.32 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 3.41 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5.27 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561 14.23 MB
เอกสารบรรยาย เรื่อง นโยบายห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 191.88 KB
เอกสารบรรยาย เรื่อง 8 ทศวรรษ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.01 MB
ประวัติวิทยากร ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ 109.18 KB
ประวัติวิทยากร นางพัชรา หาญเจริญกิจ 31.71 KB
ประวัติวิทยากร นางนฤมล พฤกษศิลป์ 51.25 KB
ประวัติวิทยากร นางสาวลมัย ประคอนสี 47.63 KB
ประวัติวิทยากร นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ 54.5 KB
ประวัติวิทยากร ดร. พรพิมล วราทร 57.39 KB
ประวัติวิทยากร นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ 1.05 MB
ประวัติวิทยากร นางสาวงามนิจ อนุศาสนี 102.8 KB
ประวัติวิทยากร นางสาวกำไล ลิ่มสอน 78.92 KB
ประวัติวิทยากร นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี 52.78 KB
Year
2563

โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2561

English
Start date
End date
Event type
ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 เวลา 8.30-16.00 นาฬิกา โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยการแบ่งปันผ่านรูปแบบการบรรยาย การเสวนา การอภิปราย การตอบข้อซักถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
 2. องค์ความรู้การศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายนอก
 3. องค์ความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 4. องค์ความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 5. องค์ความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 6. องค์ความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 7. การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
 8. พิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น

The 32th IFLA Pre-Conference and the 82th IFLA General Conference and Assembly (IFLA 2016)

English
Start date
End date
Event type
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี และเมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

นางศิริพร โหตรภวานนท์ (ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ), นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด), นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์ (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด), และนางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์ (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 32 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "การให้บริการห้องสมุดรัฐสภาและการวิจัยในโลกแห่งการเชื่อมโยง" (Delivering parliamentary library and research services in an interconnected world) และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 82 หัวข้อ "การเชื่อมโยง ความร่วมมือ ชุมชน" (Connections, Collaboration, Community) ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี และเมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม พ.ศ.2559

The 32nd IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
10-12 August 2016. Library of Congress, Washington D.C, United States of America.

The World Library and Information Congress: 82nd IFLA General Conference and Assembly
13-19 August 2016. Columbus, Ohio, United States of America.

Year
2559

The 9th International Seminar for Parliamentary Research Services (ISPRS 2018)

English
Start date
End date
Event type
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) และนางสาววิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล (วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 9 เรื่อง "บทบาทของสถาบันนิติบัญญัติในการตอบสนองต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริการวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (National Assembly Research Service (NARS)) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561

The 9th International Seminar for Parliamentary Research Services
"The Legislature’s Response to Science and Technology Developments Causing a Paradigm Shift in Society and People’s Lives"
7-9 November 2018. Seoul, Republic of Korea.

Year
2018

The 11th Conference of the Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific (APLAP 2017)

English
Start date
End date
Event type
รัฐสภาเกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นางจินตนา เอี่ยมคง (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด) และนางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "การก้าวเข้าสู่ยุคของ Big Data: บทบาทของห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย" (Moving Towards a Big Data Era: the Role of Parliamentary Libraries and Research Services) ณ รัฐสภาเกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ.2560

The 11th Conference of the Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific. "Moving Towards a Big Data Era: the Role of Parliamentary Libraries and Research Services"
26 - 28 April 2017. Seoul, Republic of Korea.

Year
2560

The 33rd IFLA Pre-Conference and the 83rd IFLA General Conference and Assembly, 19-25 August 2017 in Wroclaw, Republic of Poland

English
Start date
End date
Event type
เมืองวรอตซวาฟ สาธารณรัฐโปแลนด์

นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษเชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด) นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) และนางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 33 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "สารสนเทศในฐานะเป็นรากฐานของความเป็นปึกแผ่นของสังคม : บทบาทของการ ให้บริการห้องสมุดและวิจัยของรัฐสภา" (Information as the Foundation for Social Solidarity : The Role of Parliamentary Libraries and Research Services) และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 83 หัวข้อ "ห้องสมุด. ความเป็นปึกแผ่น. สังคม." (Libraries. Solidarity. Society.) ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ รัฐสภาสาธารณรัฐโปแลนด์ กรุงวอร์ซอ และเมืองวรอตซวาฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม พ.ศ.2560

 • The 33rd IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments, 15-18 August 2017. Warsaw, Republic of Poland.
 • World Library and Information Congress: 83rd IFLA General Conference and Assembly, 19-25 August 2017. Wroclaw, Republic of Poland.
Year
2560

The 8th International Seminar for Parliamentary Research Services (ISPRS 2017)

English
Start date
End date
Event type
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1) และนางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 8 เรื่อง "การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับภาคประชาชนภายใต้บทบาทการให้บริการงานวิจัยของรัฐสภา" (Enhancing the Dialogue between Parliaments and Citizens) และ "การจัดการกับความท้าทายข้ามชาติ: การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภา" (Addressing Transnational Challenges: Promoting Inter-parliamentary Cooperation) ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริการวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (National Assembly Research Service (NARS)) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560

The 8th International Seminar for Parliamentary Research Services "Enhancing the Dialogue between Parliaments and Citizens" and "Addressing Transnational Challenges: Promoting Inter-parliamentary Cooperation", 7-11 November 2017. Seoul, Republic of Korea.

Year
2017

The 34th IFLA Pre-Conference and the 84th IFLA General Conference and Assembly (IFLA 2018)

English
Start date
End date
Event type
Kuala Lumpur, Malaysia

สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 34 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "การปรับเปลี่ยนห้องสมุดรัฐสภาและการให้บริการวิจัยเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป" (Transforming parliamentary libraries and research services to meet changing clients’ needs) และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 84 หัวข้อ "การปรับเปลี่ยนห้องสมุด การปรับเปลี่ยนสังคม" (Transform Libraries, Transform Societies) ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม พ.ศ.2561

The 34th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
24 August 2018. Kuala Lumpur, Malaysia.

World Library and Information Congress: 84th IFLA General Conference and Assembly
25-30 August 2018. Kuala Lumpur, Malaysia.

เข้าร่วมประชุม

 • นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด)
 • นางอาริยา สุขโต (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2)
 • นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)
 • นางสาวจิดาภา ทับเกษมปิติโสภา (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด)
 • นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)
 • นางสาวอรพรรณ สินธ์ศิริมานะ (กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ)
 • นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) สำนักวิชาการ เข้าร่วม


 

Year
2018

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557

English
Start date
End date
Event type
ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 อาคารรัฐสภา 2; โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 อาคารรัฐสภา 2 และโรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Year
2014
Subscribe to Meeting and Seminar