General Activity

"LIRT Fan Page on Facebook" นวัตกรรมระดับดีมาก

English
Start date
End date
Event type
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

บริการสารสนเทศในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติผ่านแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT Fan Page on Facebook) และได้รับรางวัลนวัตกรรม ระดับดีมาก ในการประกวดนวัตกรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

LIRT Fan Page on Facebook เป็นนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ที่สำนักวิชาการ โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เน้นการนำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านนิติบัญญัติผ่านสื่อออนไลน์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติในวงกว้าง ตอบสนองนโยบายของภาครัฐด้านการส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง

แนวคิดการคัดสรรประเด็น คัดสรรทรัพยากรที่น่าสนใจ สารสนเทศที่ไม่มีใครเคยทราบมาก่อน โดยนำเสนอรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นไปสู่การอ่านหรือค้นคว้าเพิ่มเติมในทรัพยากรเล่มจริงในรูปแบบดิจิทัลจากคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ ประกอบด้วย

 • รูปแบบการเล่าเรื่อง อ่านสรุปเนื้อหา ร้อยเรียงข้อความเพื่อนำเสนอให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย พร้อมแจ้ง URL ที่อยู่ของรายการเอกสารแต่ละเรื่องในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
 • การนำเสนอประเด็นข้อมูลความรู้ที่อยู่ในความสนใจ เช่น สถานการณ์โควิด พร้อมเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา
 • การตั้งคำถามและร่วมหาคำตอบจากเอกสารในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ 
 • การแนะนำรายการเอกสารใหม่ในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
 • คำศัพท์รัฐสภา
 • สารสนเทศอื่น ๆ เช่น ข้อความประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศเพื่อการสื่อสารต่าง ๆ

ระหว่างวันที่ 2-30 กันยายน 2563 สามารถเยี่ยมชมเนื้อหาของนวัตกรรม LIRT Fan Page on Facebook และนวัตกรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 8 ชิ้นงาน ได้ที่ บริเวณชั้น 1 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


Link ที่เกี่ยวข้องกับ LIRT :

Face Book:  https://www.facebook.com/LIRT20/

Website: https://dl.parliament.go.th/


รายชื่อข้อเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่

ประเภทนวัตกรรมบริหารหรือองค์การ (Administration/Organizational Innovation) ได้แก่

 • การประยุกต์ใช้ Google Data Studio ในการนำเสนอข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณของรัฐสภา)
 • ระบบรายงานความต้องการพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development Need Analysis Report System) (สำนักพัฒนาบุคลากร คณะทำงานจัดทำระบบรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ได้แก่

 • คลังคำศัพท์รัฐสภาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษสำหรับการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต (สำนักภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมัน และอาหรับ)
 • ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ และระบบมอบหมายงานนอกสถานที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สำนักสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • บริการสารสนเทศในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติผ่านแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT Fan Page on Facebook) (สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)
 • การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในรูปแบบ E-Book (สำนักการประชุม กลุ่มงานระเบียบวาระ)
 • กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านสื่อออนไลน์ (สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร)
 • หลักสูตร E-Learning เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์: หลักสูตรกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง กระบวนการตรากฎหมายตามขั้นตอน (สำนักพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม)
Year
2020

การจัดนิทรรศการ "ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) กับการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์"

English
Start date
End date
Event type
บริเวณชั้น 1 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน

การจัดแสดงนิทรรศการ "ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) กับการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์"
ระหว่างวันพุธที่ 19 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา 


หัวข้อนิทรรศการ ประกอบด้วย
1. การตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด
2. งานวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) ตลอดจนด้านการเกษตรและอาหาร
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. งานวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่

ทั้งนี้ นิทรรศการแสดงถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Year
2020

การนำเสนอนวัตกรรม "LIRT Fan Page on Facebook"

English
Start date
End date
Event type
ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ นำเสนอนวัตกรรมบริการ เรื่อง บริการสารสนเทศในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติผ่านแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT Fan Page on Facebook) ต่อคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

รายชื่อข้อเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่

ประเภทนวัตกรรมบริหารหรือองค์การ (Administration/Organizational Innovation) ได้แก่

 • การประยุกต์ใช้ Google Data Studio ในการนำเสนอข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณของรัฐสภา)
 • ระบบรายงานความต้องการพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development Need Analysis Report System) (สำนักพัฒนาบุคลากร คณะทำงานจัดทำระบบรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ได้แก่

 • คลังคำศัพท์รัฐสภาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษสำหรับการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต (สำนักภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมัน และอาหรับ)
 • ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ และระบบมอบหมายงานนอกสถานที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สำนักสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • บริการสารสนเทศในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติผ่านแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT Fan Page on Facebook) (สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)
 • การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในรูปแบบ E-Book (สำนักการประชุม กลุ่มงานระเบียบวาระ)
 • กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านสื่อออนไลน์ (สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร)
 • หลักสูตร E-Learning เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์: หลักสูตรกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง กระบวนการตรากฎหมายตามขั้นตอน (สำนักพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม)
Year
2020

การบริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา

English
Start date
End date
Event type
หน้าห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

บุคลากรสำนักวิชาการ ให้บริการงานทางวิชาการ สืบค้นข้อมูล และแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักวิชาการ แก่สมาชิกรัฐสภา ณ บริเวณชั้น 2 หน้าห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 7 สิงหาคม 2562 

บริการสำนักวิชาการ ประกอบด้วย

 • บริการงานวิชาการ
 • งานวิจัยและพัฒนา
 • ห้องสมุดรัฐสภา
 • จดหมายเหตุรัฐสภา
Year
2019

การบริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา

English
Start date
End date
Event type
ชั้น 2 หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที

บุคลากรสำนักวิชาการ ให้บริการงานทางวิชาการ สืบค้นข้อมูล และแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักวิชาการ แก่สมาชิกรัฐสภา ณ บริเวณชั้น 2 หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา และการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ในวันและเวลาที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

บริการสำนักวิชาการ ประกอบด้วย

 1. บริการงานวิชาการ
 2. งานวิจัยและพัฒนา
 3. ห้องสมุดรัฐสภา
 4. จดหมายเหตุรัฐสภา
Year
2019

การแนะนำบริการสารสนเทศของสำนักวิชาการ แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

English
Start date
End date
Event type
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

การแนะนำบริการสารสนเทศของสำนักวิชาการ แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ที่มารายงานตัวระหว่างวันที่ 8-17 พ.ค. 2562 

บริการสารสนเทศ ได้แก่

 • LibraryonLINE
 • Digital Library (http://dl.parliament.go.th/)
 • E-Library (https://www.parliament.go.th/library/)
Year
2019

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ

English
Start date
End date
Event type
ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 อาคารรัฐสภา 2

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 อาคารรัฐสภา 2

Year
2014

แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT) และระบบสารสนเทศบริหารงานข้อมูลเพื่อการปฏิรูป

English
Start date
End date
Event type
ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

สำนักวิชาการ แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT) และระบบสารสนเทศบริหารงานข้อมูลเพื่อการปฏิรูป ในช่วงระยะเวลาการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบหน้าจอสัมผัส (iPad) ให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

Year
2014

โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

English
Start date
End date
Event type
ห้องสมุดรัฐสภา ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 3

สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการและบุคคลในวงงานรัฐสภา ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 มกราคม ถึง วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณห้องสมุดรัฐสภา ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 3

กำหนดการจัดกิจกรรมในโครงการ (ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.) 

 • ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
 • ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558
 • ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
 • ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
 • ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
 • ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
 • ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
 • ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
 • ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
 • ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
 • ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
 • ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
Year
2015
Subscribe to General Activity