Vision & Mission

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศด้านนิติบัญญัติที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

พันธกิจ (Mission)

 1. สนับสนุนงานด้านวิชาการและให้บริการสารสนเทศกับสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา
 2. พัฒนาคลังข้อมูลวิชาการและงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติอย่างเป็นระบบ
 3. บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุของรัฐสภาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าเอกสารชั้นต้น
 4. เสริมสร้างศูนย์สารสนเทศด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครอง
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เป้าหมาย (Goals)

 1. เอกสารวิชาการมีมาตรฐานและเชื่อถือได้
 2. ทรัพยากรสารสนเทศมีการจัดการอย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว
 3. บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
 4. พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภาเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าเอกสารชั้นต้น ด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครอง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategies)

กลยุทธ์

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ

 1. พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เชื่อถือได้และตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย รวดเร็ว และเข้าถึงได้
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
 4. พัฒนางานให้บริการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าเอกสารชั้นต้นด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครอง

ตัวชี้วัด

 1. การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและงานวิชาการเป็นไปตามคู่มือมาตรฐานทางวิชาการของสํานักวิชาการ
 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา
 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
English