หนังสือวิชาการ จำแนกตามประเภท

โดย ศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
โดย โชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย อนุชา ดีสวัสดิ์, นิติกรปฏิบัติการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
โดย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล, นิติกรชำนาญการ
โดย สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, วิทยากรเชี่ยวชาญ
โดย ณิชชา บูรณสิงห์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
โดย ฐากูร จุลินทร / วิทยากรชำนาญการพิเศษ
โดย รติมา คชนันทน์, วิทยากรชำนาญการ
โดย แดนชัย ไชวิเศษ / นิติกรชำนาญการ
โดย อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานด้านประชาคมอาเซียน
โดย ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการ
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7 ว
โดย พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
โดย อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากร 5
โดย สายฝน ดีงาม, บรรณารักษ์ 6
โดย วิริยะ คล้ายแดง, วิทยากร 7 ว
โดย พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว
โดย สุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากร 7 ว
โดย จงเดือน สุทธิรัตน์, วิทยากร 7 ว
โดย นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 7 ว
โดย สวีณา พลพืชน์, วิทยากร 8 ว
โดย ทนงศักดิ์ สุระคำแหง, นิติกร 8 ว
โดย ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7 ว
โดย Bama Athreya, ผู้เขียน, มาลินี คงรื่น, วิทยากร 8 ว, ผู้แปล
โดย เยาวนิจ สุนนานนท์, วิทยากร 9 ว
โดย พุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว