การสังกัดพรรคการเมือง: การกำหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

Author:
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, วิทยากร 8ว
หน่วยงาน :
No. of Pages:
26
Year:
2005