Human Library Online

chapter1 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ : การกระจายโอกาสทางการศึกษา
chapter2 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 2 : ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
chapter3 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 3 : Inspired by Sud - Youtuber สอนทำอาหารไทยในต่างแดน
chapter4 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 4 : การฝึกสมาธิหนทางในการดับทุกข์และสืบสานศาสตร์พระราชา
chapter5 หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 5 : เทคนิคจำแบบไม่ต้องจำที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 6 หนังสือที่มีคุณค่าและวิธีจัดการหนังสือที่เปียกน้ำ หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 6 หนังสือที่มีคุณค่าและวิธีจัดการหนังสือที่เปียกน้ำ
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 7 How to be interpreters: เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นล่าม หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 7 How to be interpreters: เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นล่าม
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 8 นักเขียนนวนิยายในยุคสังคมออนไลน์ หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 8 นักเขียนนวนิยายในยุคสังคมออนไลน์
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 9 SKT สมาธิบำบัด วิธีเยียวยา รักษาโรค...มอบไว้เพื่อแผ่นดิน หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 9 SKT สมาธิบำบัด วิธีเยียวยา รักษาโรค...มอบไว้เพื่อแผ่นดิน
หนังสืออมนุษย์ เล่มที่ 10 เส้นทางสู่การเป็น "นักกฎหมายนิติบัญญัติ" หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 10 เส้นทางสู่การเป็น "นักกฎหมายนิติบัญญัติ"
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 12 โครงการ “ดั่งดอกไม้บาน ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย” หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 12 โครงการ “ดั่งดอกไม้บาน ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย”