ผลการจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างจิตพิสัยโดยใช้การเล่านิทานประกอบหนังสือภาพที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย

The effect of learning experience to raise effective domain using picture story telling on self-discipline for early childhood children
Author
มาลินี ป้อมเขตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Year
2559
Research Types
Research by Students

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
สาขาวิชา : การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2558