กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Appropriate strategies and models for administration of higher education institutions in the three southern border provinces
Author
ดนุวัศ สุวรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Year
2557
Research Types
Research by Students

สาขาวิชา : การจัดการ