ผลงานวิจัยของรัฐสภา

- ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, เจษฎ์ โทณะวณิก, ร.ต.อ. ดร.ชูชีวรรณ ตมิศานนท์, จุฬา จงสถิตย์ถาวร, เบญญา วงศ์สว่าง (2560)
- ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์, ศศิมน ปรีดา, ศรีนวล สถิตวิทยานันท์, รุ่งพงษ์ ชัยนาม, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2547)
- วรเจตน์ ภาคีรัตน์, บรรเจิด สิงคะเนติ, สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ (2546)
- โกวิทย์ พวงงาม, ธีรเดช ฉายอรุณ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543)
- ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (2542)