การปฏิบัติตามสังคหวัตถุกับการประสานงานของบุคลากร สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

A Practice of Sangahavatthu and Coordinating Operation of Bureau of Printing, The Secretariat of The House of Representatives
Author
กัลยา โชติธาดา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Year
2555
Research Types
Research by Students

สาขา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

  1. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D. (Pol.Sc.)
  2. อาจารย์พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ ์กิตฺติปญฺโญ ประโยค.1-2, น.ธ.เอก, พธ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
  3. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ป.ธ.7, พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D. (Sociology)