การศึกษาอิทธิพลของการถ่ายทอดทางการเมืองจากครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่ทำงาน และสื่อมวลชน ที่ส่งผลต่อความโน้มเอียงทางการเมือง ความผูกพันต่อพรรคการเมืองและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

The study of the influence of political socialization from family, education, workplaces and mass communication media on political orientations, party identification and political participation behaviour of state enterprise's employee.
Author
กมลวรรณ คารมปราชญ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Year
2550
Research Types
Research by Students

การศึกษาก่อนนำเสนอปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ