การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ

The Political Communication on Internet in the Periods of the Opposition against the Thaksin Government
Author
ณัฐกานต์ กูลณรงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Year
2550
Research Types
Research by Students

ปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง