ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

People’s Political Movement: A Case Study of Environment Conservation Group in UdonThani Province
Author
วิเชียร บุราณรักษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Year
2548
Research Types
Research by Students

ปริญญาบัตร : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี