โวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมซีไรท์ที่สื่อสะท้อนสภาพการเมืองไทย

Figures of Speech in the S.E.A. Write Award Literature Depicting Thai Politics
Author
ชาตบุษย์ นฤดม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
No. of Pages
252
Year
2550
Research Types
Research by Students

ภาควิชา ภาษาศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ปีการศึกษา 2550
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนาลัย บูรพาชีพ