ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา

The problems concerning the scope of the parliamentarians' immunity
Author
ศตพล วรปัญญาตระกูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
No. of Pages
187
Year
2557
Research Types
Research by Students

สาขาวิชา : นิติศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศ. ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์