รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย

Development of a community empowerment model for the promotion of democratic and civic conscience
Author
มิ่งขวัญ คงเจริญ
No. of Pages
192
Year
2555
Research Types
Research by Institutes & Independent scholars
Sponsorship:
ด้วยเงินทุนสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร