รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายไทยตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงอาเซียนทางด้านสิ่งแวดล้อม

Thai law enforcement of obligations under the ASEAN agreements on environment
Author
สุรพล ศรีวิทยา
สมปอง สุจริตกุล
นิเวทร์ แสงหล้า
No. of Pages
300
Year
2560
Research Types
Research by Institutes & Independent scholars
Sponsorship:
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559