ทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในภาวะอุทกภัย พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี

Social capital and the power relations in 2011Flood: A case study of one subdistrict in Nonthaburi
Author
พลัฏฐ์ อำไพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
No. of Pages
148
Year
2556
Research Types
Research by Students

สาขาวิชา : พัฒนามนุษย์และสังคม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ดร. สุรางครัตน์ จำเนียรพล