วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2550

Nationalism discourse of Thai government (1932-2007)
Author
พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
No. of Pages
274
Year
2555
Research Types
Research by Students

ปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, Ph.D.