บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

หอสมุดรัฐสภาให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ณ อาคารรัฐสภา ชั้น 9 ผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่หอสมุด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2242-5900 ต่อ 5714, 5715

ผู้มีสิทธิใช้หอสมุด และสิทธิยืมวัสดุหอสมุด มีดังนี้

ประเภทสมาชิก จำนวนรายการยืม จำนวนวันยืม จำนวนการยืมต่อ จำนวนรายการจอง
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
7 14 1 5
 • เจ้าหน้าที่รัฐสภา
 • ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
7 7 1 5
 • ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา
 • ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • นักวิชาการ
 • ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในวงงานรัฐสภา
 • ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา
7 7 1 5
 • บุคคลภายนอก
 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใช้ห้องสมุดได้ แต่ไม่สามารถยืมทรัพยากรได้

ต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศภายในวันและเวลาที่กำหนด หากไม่ส่งคืนจะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดเป็นเงินรายการละ 5 บาทต่อวัน โดยเริ่มนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการยืมเป็นต้นไป
 

ดูเพิ่มเติมที่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการใช้หอสมุดรัฐสภา พ.ศ. 2565