ข่าวที่ดึงมา

ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 /

11 ชั่วโมง 21 minutes ago
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 . 322 หน้า ; 29 ซม.. 9789745184909 Place Hold on ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 /

ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 /

11 ชั่วโมง 21 minutes ago
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 382 หน้า ; 29 ซม.. 9786115050642 Place Hold on ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 /

Dos & donts in Australia

14 ชั่วโมง 19 minutes ago
By Brown, Suzanne. Bangkok : iGroup Press, 2011 . 212 p. : 21 cm.. 9789746521970 Place Hold on Dos & donts in Australia

Berlitz handbook Australia /

14 ชั่วโมง 19 minutes ago
By McClymont, David. China : Berlitz, 2011 . 304 p. : 19 cm.. 9789812689016 Place Hold on Berlitz handbook Australia /

พัฒนาการทางการเมืองไทย : อำมาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย หรือประชาธิปไตย = Thai political development : bureaucratic polity, plutocracy or democracy

15 ชั่วโมง 21 minutes ago
By จุมพล หนิมพานิช. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 . 380 หน้า : 21 ซม.. 9749940873 Place Hold on พัฒนาการทางการเมืองไทย : อำมาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย หรือประชาธิปไตย = Thai political development : bureaucratic polity, plutocracy or democracy

การเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม การเมือง ครั้งที่ 2 ของไทย

15 ชั่วโมง 21 minutes ago
By ธีรยุทธ บุญมี. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548 . 75 หน้า : 21 ซม.. 974960963X Place Hold on การเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม การเมือง ครั้งที่ 2 ของไทย

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

1 วัน 13 ชั่วโมง ago
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

รู้ทันงานก่อสร้าง /

1 วัน 14 ชั่วโมง ago
By ศักดา ประสานไทย. กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551 . 86 หน้า : 24 ซม.. 9789742892302 Place Hold on รู้ทันงานก่อสร้าง /

1000 อักษรจีน

1 วัน 14 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541 . 339 หน้า ; 9747802384 Place Hold on 1000 อักษรจีน