ข่าวที่ดึงมา

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย : ในทัศนะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ และม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช /

21 ชั่วโมง 11 minutes ago
By สันติสุข โสภณสิริ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2555 . 376362 หน้า : 21 ซม.. 9786163070098 Place Hold on สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย :

ปฏิวัติ วัฒนธรรม /

23 ชั่วโมง 11 minutes ago
By ประมวล รุจนเสรี. นนทบุรี : พรรคประชามติ, 2551 . 325 หน้า ; 21 ซม.. 9789740681625 Place Hold on ปฏิวัติ วัฒนธรรม /

รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอำนาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์ /

1 วัน ago
By อนุสรณ์ ลิ่มมณี. กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558 . 367 หน้า : 21 ซม.. 9789743158933 Place Hold on รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง :

คู่มือแนวทางการดำเนินการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 วัน ago
คู่มือแนวทางการดำเนินการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

1 วัน 1 ชั่วโมง ago
แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน

1 วัน 1 ชั่วโมง ago
By ถวิลวดี บุรีกุล. นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552 . 149 หน้า : 21 ซม.. 9789744495099 Place Hold on ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน

9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย = Human rights after September 11

1 วัน 1 ชั่วโมง ago
By พวงทอง ภวัครพันธุ์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548 . 109 หน้า ; 9747799677 Place Hold on 9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย = Human rights after September 11

คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผล [2nd]

1 วัน 1 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549 . 102 หน้า : 23 ซม.. 9749871375 Place Hold on คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผล [2nd]

หลากหลายคือหนึ่งเดียว : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับเด็กและเยาวชน [2nd]

1 วัน 1 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2552 . 96 หน้า : 16 ซม.. 9789747709490 Place Hold on หลากหลายคือหนึ่งเดียว : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับเด็กและเยาวชน [2nd]