ข่าวที่ดึงมา

สองนัคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูป การเมือง เศรษฐกิจ เพื่อประชาธิปไตย

1 วัน 2 ชั่วโมง ago
By เอนก เหล่าธรรมทัศน์. กรุงเทพฯ : มติชน, 2538 . 112 หน้า ; 9747115387 Place Hold on สองนัคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูป การเมือง เศรษฐกิจ เพื่อประชาธิปไตย

รัฐกับการพัฒนา [2nd]

1 วัน 2 ชั่วโมง ago
By ดำรงค์ ฐานดี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 . 302 หน้า : 21 ซม.. 9745837199 Place Hold on รัฐกับการพัฒนา [2nd]

สองนคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูป การเมือง เศรษฐกิจ เพื่อประชาธิปไตย [2nd]

1 วัน 2 ชั่วโมง ago
By เอนก เหล่าธรรมทัศน์. กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์ เพรส, 2546 . 109 หน้า : 21 ซม.. 9749155017 Place Hold on สองนคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูป การเมือง เศรษฐกิจ เพื่อประชาธิปไตย [2nd]

วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ : การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง /

1 วัน 3 ชั่วโมง ago
By พิษณุ เสงี่ยมพงษ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 . 404 หน้า ; 26 ซม.. 9789740333340 Place Hold on วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ :

คึกฤทธิ์พูด : พุทธศาสนากับสังคม 2

1 วัน 3 ชั่วโมง ago
By คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. กรุงเทพฯ : มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2554 . 226 หน้า ; 9786169088325 Place Hold on คึกฤทธิ์พูด : พุทธศาสนากับสังคม 2

การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ /

1 วัน 3 ชั่วโมง ago
By ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 . 273 หน้า : 21 ซม.. 9789740333647 Place Hold on การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ /

รัฐศาสตร์ /

1 วัน 3 ชั่วโมง ago
By จักษ์ พันธ์ชูเพชร. พิษณุโลก : Punch group, 2552 . 349 หน้า : 21 ซม.. 9749334957 Place Hold on รัฐศาสตร์ /