ข่าวที่ดึงมา

เศรษฐศาสตร์ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

2 วัน 3 ชั่วโมง ago
By สิปปภาส พรสุขสว่าง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 . 272 หน้า : 26 ซม.. 9789749900918 Place Hold on เศรษฐศาสตร์ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การบริหารคุณภาพโดยรวม [2nd]

2 วัน 4 ชั่วโมง ago
By วลีพร ธนาธิคม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549 . 59 หน้า : 23 ซม.. 974987157X Place Hold on คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การบริหารคุณภาพโดยรวม [2nd]

คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [2nd]

2 วัน 4 ชั่วโมง ago
By ประสบโชค ประมงกิจ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549 . 36 หน้า : 23 ซม.. 9749871502 Place Hold on คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [2nd]

คู่มือการพิจารณาคำขอจดทะเบียนที่มีปัญหาข้อยุ่งยาก กรณีบริษัทจำกัด (สำหรับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)

4 วัน 2 ชั่วโมง ago
คู่มือการพิจารณาคำขอจดทะเบียนที่มีปัญหาข้อยุ่งยาก กรณีบริษัทจำกัด (สำหรับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)

คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การบริหารความรู้ [2nd]

4 วัน 21 ชั่วโมง ago
By บุริม โอทกานนท์. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549 . 51 หน้า : 23 ซม.. 9749871383 Place Hold on คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การบริหารความรู้ [2nd]

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

5 วัน ago
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

เนปาล : ไปเองได้ จ่ายน้อยกว่า เที่ยวมากกว่า สไตล์ พี่วุฒิ & พี่เคท

5 วัน 2 ชั่วโมง ago
By พี่วุฒิ&พี่เคท. กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), 2552 . 398 หน้า : 20 ซม.. 9786119001411 Place Hold on เนปาล : ไปเองได้ จ่ายน้อยกว่า เที่ยวมากกว่า สไตล์ พี่วุฒิ & พี่เคท

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

5 วัน 2 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

5 วัน 2 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

5 วัน 2 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

5 วัน 2 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

5 วัน 2 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

5 วัน 4 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

5 วัน 5 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

5 วัน 5 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

5 วัน 5 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา