ข่าวที่ดึงมา

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่ม 1

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่ม 1

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่ม 2

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่ม 2

เฮอร์เมนูติกส์ : ศาสตร์แห่งการตีความและศิลปะแห่งการเข้าใจ = Hermeneutics : the science of interpretation and the art of understanding /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By สมบัติ พรศิริเจริญพันธ์. นนทบุรี : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2559 . 428 หน้า ; 21 ซม.. 9786164064263 Place Hold on เฮอร์เมนูติกส์ : ศาสตร์แห่งการตีความและศิลปะแห่งการเข้าใจ =

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น กรณี EEC ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ วุฒิสภา

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น กรณี EEC ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ วุฒิสภา

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน   

2 สัปดาห์ 1 วัน ago
ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน