อินโฟกราฟิก เรื่อง อภิธานศัพท์ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ : No – confidence debate

อินโฟกราฟิก เรื่อง อภิธานศัพท์ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ : No – confidence debate
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ : No – confidence debate​

ต้อนรับวันแรกของการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ด้วยอภิธานศัพท์ในวงงานรัฐสภา ที่สํานักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำขึ้น​

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ : No – confidence debate​ เป็นกระบวนการทำงานในระบบรัฐสภาโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย


อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ในวงงานรัฐสภา