อินโฟกราฟิก เรื่อง การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2512-2523)

อินโฟกราฟิก เรื่อง การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2512-2523)
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่องด้วยเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จสวรรคต ครบ 80 ปี​ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484)​ ​จึงถือโอกาสพาท่านไปดูไทม์ไลน์การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ที่เคยประดิษฐานที่หน้าอาคารรัฐสภา 1 ถนนอู่ทองใน​ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  • ปี พ.ศ. 2512 นายประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ เลขาธิการรัฐสภา บันทึกถึงพันเอกนายวรการบัญชา ประธานรัฐสภา เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ปรึกษาหารือเตรียมหาสถานที่ตั้งอนุสาวรีย์พระราชทานรัฐธรรมนูญ
  • ปี พ.ศ. 2514 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มหนึ่งทำหนังสือถึงจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ปี พ.ศ. 2517 นายประมวล กุลมาตย์ ตั้งกระทู้ถามนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
    • คณะรัฐมนตรีประชุมและลงมติเห็นชอบในการก่อสร้าง
  • ปี พ.ศ. 2518 นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานรัฐสภา ทำหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม ได้รับหนังสือตอบกลับว่า "สำนักพระราชวังได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละออกธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต..."
  • วันที่ 10 กรกฎาคม 2521 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการปั้นพระบรมรูป
  • วันที่ 7 เมษายน 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเททองหล่อพระบรมรูป
  • วันที่ 10 ธันวาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

อ่านเพิมเติม

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย​ ​ ​ ​ ​ ​

วารสารวิชาการด้านสังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เมษายน-มิถุนายน 2548