รายงานผลการจัดกิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 5 การบรรยาย หัวข้อ “หอสมุดรัฐสภากับความคาดหวังของบุคลากรรัฐสภา” ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา (ผ่านโปรแกรม Zoom)

ผู้เข้าร่วม :

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงในระบบ Zoom บางช่วงสูงถึง 50 คน แบ่งเป็น 
• กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 37 คน (จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 38 คน) คิดเป็นร้อยละ 80.43  และคิดเป็นร้อยละ 63.16 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
• กลุ่มผู้สนใจอื่น ๆ อีก 13 คน จากหน่วยงานอื่นๆ ในสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่เข้าร่วม :
2565-06-15
ปีที่เข้าร่วม :
2565
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :