กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Appropriate strategies and models for administration of higher education institutions in the three southern border provinces
ผู้แต่ง :
ดนุวัศ สุวรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ :
2557
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

สาขาวิชา : การจัดการ