ผลการจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างจิตพิสัยโดยใช้การเล่านิทานประกอบหนังสือภาพที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย

The effect of learning experience to raise effective domain using picture story telling on self-discipline for early childhood children
ผู้แต่ง :
มาลินี ป้อมเขตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ :
2559
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
สาขาวิชา : การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2558