ผลงานวิจัยของรัฐสภา

- ศตพล วรปัญญาตระกูล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
- พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
- ชาตบุษย์ นฤดม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)