ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

People’s Political Movement: A Case Study of Environment Conservation Group in UdonThani Province
ผู้แต่ง :
วิเชียร บุราณรักษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ :
2548
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

ปริญญาบัตร : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี