รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายไทยตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงอาเซียนทางด้านสิ่งแวดล้อม

Thai law enforcement of obligations under the ASEAN agreements on environment
ผู้แต่ง :
สุรพล ศรีวิทยา
สมปอง สุจริตกุล
นิเวทร์ แสงหล้า
จำนวนหน้า :
300
ปีที่เผยแพร่ :
2560
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559