ทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในภาวะอุทกภัย พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี

Social capital and the power relations in 2011Flood: A case study of one subdistrict in Nonthaburi
ผู้แต่ง :
พลัฏฐ์ อำไพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า :
148
ปีที่เผยแพร่ :
2556
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

สาขาวิชา : พัฒนามนุษย์และสังคม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ดร. สุรางครัตน์ จำเนียรพล