วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2550

Nationalism discourse of Thai government (1932-2007)
ผู้แต่ง :
พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนหน้า :
274
ปีที่เผยแพร่ :
2555
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

ปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, Ph.D.