กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ที่มาของ 250 สว. ตามรัฐธรรมนูญ 2560

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560] บทเฉพาะกาล

มาตรา 269 ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

อินโฟกราฟิก เรื่อง เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสภาชิกวุฒิสภา

 

พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555

หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

อินโฟกราฟิก เรื่อง นับคะแนนเสียง

 

นับคะแนนเสียง หมายถึง การคำนวณการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกเพื่อให้ได้ผลการลงมติในเรื่องที่ประธานในที่ประชุมขอมติว่ามีสมาชิกออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงหนึ่งเสียงเท่านั้น ซึ่งคะแนนเสียงที่ได้จากการลงคะแนนเสียงเป็นที่ยุติแล้ว ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลคะแนนเสียงที่นับได้ให้ที่ประชุมทราบและคะแนนเสียงที่ได้จะต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถามตกไป

 

กระทู้ถามตกไป หมายถึง การที่ข้อซักถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ไม่ว่าจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาสิ้นสุดหรือสิ้นสภาพไป โดยผู้ถูกถามไม่ต้องตอบกระทู้ถามนั้น

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 กำหนดให้กระทู้ถามตกไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ เช่น

อินโฟกราฟิก เรื่อง ถอนคำพูด

 

ถอนคำพูด หมายถึง ยกเลิกคำที่พูดไปแล้วให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน เมื่อสมาชิกได้อภิปรายหรือกล่าวถ้อยคำใดในสภาอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ จนทำให้ประธานในที่ประชุมสภาสั่งให้ถอนคำพูด หรือมีผู้ประท้วงว่าได้ถูกกล่าวพาดพิงที่ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งสมาชิกผู้อภิปรายอาจถอนคำพูดเองโดยประธานในที่ประชุมไม่ต้องสั่งก็ได้ เพื่อไม่ให้มีการจดบันทึกถ้อยคำที่พูดนั้นในรายงานการประชุมสภา

Subscribe to กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ