กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

อินโฟกราฟิก เรื่อง สมุดจดชวเลขและภาพนักชวเลขชุดแรกของรัฐสภา

91 ปี รัฐสภา
เดือนมิถุนายน 2475 เป็นเดือนสำคัญแห่งการสร้างประชาธิปไตยของประเทศไทย เพราะเป็นเดือนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

ครบ 91 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงขอนำเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นความทรงจำ เป็นประวัติศาสตร์ของรัฐสภา ซึ่งภาพและข้อมูลบางส่วนนำมาจากกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันนี้ขอเสนอ สมุดจดชวเลขและภาพนักชวเลขชุดแรกของรัฐสภา

อินโฟกราฟิก เรื่อง รูปประติมากรรม หินอัด 4 รูป ภายในบริเวณรัฐสภา ถ.อู่ทองใน

รูปประติมากรรม หินอัด 4 รูป ภายในบริเวณรัฐสภา ถ.อู่ทองใน

รูปประติมากรรมหินอัด มี 4 รูป คือ

  1. รูปปั้นผู้หญิงยืนแบกหม้อน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของน้ำ
  2. รูปปั้นผู้หญิงแบกท่อนไม้ เป็นสัญลักษณ์ของดิน
  3. รูปปั้นไฟ เป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน
  4. รูปปั้นนก เป็นสัญลักษณ์ของลม ​

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของรัฐสภาไทย

อินโฟกราฟิก เรื่อง กฎหมายการชุมนุมสาธารณะของไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐเกาหลี

กฎหมายการชุมนุมสาธารณะของไทย ฝรั่งเศส และเกาหลี
สรุปและเรียบเรียงจากสาระสำคัญของกฎหมายการชุมนุมของ 3 ประเทศ โดยคุณปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เปรียบเทียบชื่อกฎหมาย พื้นที่ชุมนุม การแจ้งการชุมนุม ช่วงเวลาชุมนุม ข้อห้ามการชุมนุม และการดูแลการชุมนุม

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558: บทวิเคราะห์ผลการบังคับใช้และข้อเสนอแนะ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ผลการบังคับใช้ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และข้อเสนอแนะ

ผลการบังคับใช้ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และข้อเสนอแนะ
สรุปและเรียบเรียงจากงานวิจัย จำนวน 8 เรื่อง จากเอกสารเรื่อง พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558: บทวิเคราะห์ผลการบังคับใช้และข้อเสนอแนะ
โดยคุณปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กล่าวถึง การควบคุมดูแลการชุมนุม ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ นิยามการชุมนุมสาธารณะ พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ การแจ้งการชุมนุม การริบทรัพย์สิน และการควบคุมดูแลการชุมนุม

อ่านเพิ่มเติม

อินโฟกราฟิก เรื่อง สมาชิกขอหารือก่อนเข้าระเบียบวาระ

ศัพท์รัฐสภา คำว่า "สมาชิกขอหารือก่อนเข้าระเบียบวาระ" โดยคณะทำงานรวบรวมและปรับปรุงคำศัพท์รัฐสภาไทย

อินโฟกราฟิก เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ศัพท์รัฐสภา "การประชุมร่วมกันของรัฐสภา" จัดทำโดยคณะทำงานรวบรวมและปรับปรุงคำศัพท์รัฐสภาไทย

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา หมายถึง การประชุมร่วมกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ทั้งสองสภาประชุมร่วมกัน ในกรณีต่อไปนี้

อินโฟกราฟิก เรื่อง แนวคิดย้ายเมืองหลวง จังหวัดที่เคยถูกเสนอให้ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่/เมืองหลัก

แนวคิดย้ายเมืองหลวง จังหวัดที่เคยถูกเสนอให้ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่/เมืองหลัก

ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีแนวคิดจะย้ายเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมามีการเสนอให้ย้ายยังหวัดต่าง ๆ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหากรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อาจประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร จึงได้มีการเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หรืออาจสร้างแนวป้องกันกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล 

อ่านเพิ่มเติม

อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 นโยบายการบริหารคณะสงฆ์

4 นโยบายการบริหารคณะสงฆ์

เมื่อคราการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 วันที่ 23 สิงหาคม 2481 รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ยื่นเสนอขอนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร​ ในหลักการพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ โดยเสนอหลักการให้พิจารณา 4 หลักการ ซึ่ง น.อ. หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

อินโฟกราฟิก เรื่อง นิรโทษกรรม การทำรัฐประหารในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 49 และ 57

รัฐประหาร / นิรโทษกรรม

“การนิรโทษกรรม” เป็นเครื่องมือในการลบล้างความผิด ขอเปรียบเทียบการนิรโทษกรรมแก่บรรดาคณะรัฐประหารที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และ 2557

    1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

Subscribe to กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ