หนังสือวิชาการ

โดย สายฝน ดีงาม, บรรณารักษ์ 6
โดย จงเดือน สุทธิรัตน์, วิทยากร 7 ว
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน
โดย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
โดย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล, นิติกรชำนาญการ
โดย เยาวนิจ สุนนานนท์, วิทยากร 9 ว
โดย แดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
โดย ศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร