ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง

 • คลังปัญญารัฐสภา (Parliament Intellectual Repository: PIR) เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมผลงานที่ผลิตโดยบุคลากรของรัฐสภา ประกอบด้วย ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา, ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ, ผลงานเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ, ผลงานเลื่อนระดับชำนาญการ และเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง

 • คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ จัดเก็บและให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ซึ่งครอบคลุมสารสนเทศจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. เอกสารตามบทบาทอำนาจของรัฐสภา 2. ผลงานของรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา 3. สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา และ 4. กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   

  กลุ่มที่ 1 :…

ฐานข้อมูลที่บอกรับ

 • Lexis Advance ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่สามารถสืบค้นได้ทั้ง Lexis และ Nexis ด้วยการค้นที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ประกอบด้วยข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย ตัวบทกฎหมายต่างๆ คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ของประเทศต่างๆ ด้านกฎหมายและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 1980…

 • ใช้บริการนอกเครือข่ายรัฐสภาติดต่อ lirt@parliament.go.th

  Westlaw International เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย ข่าว ข้อมูลทางธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และจากสํานักพิมพ์ชั้นนําทางด้านกฎหมาย อาทิเช่น 

  • Sweet & Maxwell
  • ELLIS Publication
 • ProQuest Dissertations & Theses A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียเอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน

  • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับ…
 • ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง

ฐานข้อมูลแบบเปิด